Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Directeur Domein Bewegen en Educatie

 • Domein Bewegen en Educatie
 • 40 uur per week
 • Zwolle
 • min € 6.666,- / max € 8.725,-
Home(opent in nieuw tabblad) / Directeur Domein Bewegen en Educatie

Delen via:

Introductie
Het College van Bestuur van Windesheim is op zoek naar een op verbinding en samenwerking gerichte directeur Domein Bewegen en Educatie.
Aan deze baan geef jij invulling

Aan deze baan geef jij invulling

Als domeindirecteur geef je integraal leiding aan het domein en ben je onderdeel van het Windesheim directieteam. Het directieteam bestaat verder uit vijf domeindirecteuren, twee dienstdirecteuren en twee leden van het College van Bestuur.

De resultaatgebieden
Voor het domein Bewegen en Educatie is Windesheim op zoek naar een directeur die de ontwikkelingen in het werkveld van bewegen en educatie (over)ziet en durft te agenderen, acties in gang zet en impact maakt.

Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, onderzoek, de innovatie, leven lang ontwikkelen en de bedrijfsvoering binnen het domein Bewegen en Educatie. Door je visie en begrip van actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de sector initieer en organiseer je relevante innovaties binnen het domein. Voorwaarde om te komen tot het ontwikkelen van het domein is het aanbrengen van eenheid en het zorgdragen voor afstemmen van processen, systemen en onderwijsinhoud. De dynamiek in de arbeidsmarkt vraagt dat het domein zich leert aan te passen aan de vragen die vanuit het werkveld op het domein afkomen.

Jouw kennis en ervaring met verandervraagstukken komen hierbij goed tot hun recht. Naast het bevorderen van de samenwerking tussen opleidingen bij Windesheim (zowel binnen het domein als daarbuiten) is ook het versterken van regionale en (inter)nationale samenwerking een belangrijke voorwaarde in het realiseren van de strategische koers. Als directeur vertegenwoordig je zichtbaar en toegankelijk het domein naar buiten toe bij externe stakeholders.

Als directeur staan de volgende resultaatgebieden centraal:

 • de ambities uit de Strategische Koers van Windesheim vormgeven en vertalen naar activiteiten in het domein en over de grenzen van het domein heen;
 • borgen van de goede kwaliteit van onderwijs en onderzoek in het domein en tegelijkertijd richting geven aan de onderwijsinnovatie en de doorontwikkeling van het onderwijs en onderzoek;
 • zorgdragen voor goede studentbegeleiding, verminderen van onnodige uitval en werken aan een goede doorstroom in de keten;
 • bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het kenniscentrum van het domein en de doorontwikkeling van praktijkgericht onderzoek in wisselwerking met regionale en landelijke partners;
 • invulling geven aan goed werkgeverschap en het borgen van een veilige werkomgeving.
Welkom bij Windesheim

Welkom bij Windesheim

Met ruim 27.000 studenten, 100 verschillende opleidingen en zes kenniscentra met lectoraten is Windesheim een van de grotere hogescholen in Nederland. Windesheim staat al jaren in de top drie van beste hogescholen. Ook staat Windesheim bekend als goede werkgever met een open cultuur waarbij het open contact tussen studenten en collega’s kenmerkend is. Windesheim heeft vestigingen in Zwolle en Almere; er werken ruim 3.200 medewerkers. De 100 hbo-bachelor-, master- en associate degree opleidingen zijn geclusterd in de domeinen:
• Bewegen en Educatie;
• Business, Media en Recht;
• Gezondheid en Welzijn;
• Techniek;
• Flevoland.

De domeinen en diensten worden aangestuurd door directeuren. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van hogeschool Windesheim; het bestuur bestaat uit twee leden. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Domein Bewegen en Educatie
Het domein Bewegen en Educatie richt zich in onderwijs en onderzoek op de dynamische werkvelden van de lerarenopleidingen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, theologie & levensbeschouwing, leven lang ontwikkelen) en op verschillende vormen van sport en bewegen (lichamelijke opvoeding, psychomotorische therapie, sportkunde, oefentherapie en sport en bewegen).
Binnen het domein geven ruim 600 medewerkers samen invulling aan onderwijs, onderzoek en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor ruim 6.000 studenten, professionals en een breed scala aan werkveldpartners in de regio. Studenten en professionals leren om vanuit persoonlijk leiderschap bij te dragen aan oplossingsrichtingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken (w.o. digitalisering, diversiteit en inclusie, kansengelijkheid) en vernieuwende onderwijspraktijken. Onderzoekend vermogen, creativiteit, samenwerken en zin- en betekenisgeving spelen hierbij een belangrijke rol. Het domein is georganiseerd in een kenniscentrum, verschillende opleidingen, Leven Lang Ontwikkelen en bedrijfsvoering. De domeindirecteur vormt samen met de manager lerarenopleidingen, manager Calo en manager bedrijfsvoering het managementteam van het domein. Ieder MT-lid vormt samen met de verschillende leidinggevenden een managementteam met resultaatverantwoordelijk voor de lerarenopleidingen, sport en bewegen, respectievelijk de bedrijfsvoering.

De ambities
Binnen het domein wordt vormgegeven aan een innovatief leerklimaat, waarin docenten, onderzoekers, studenten en bedrijfsvoerders op diverse vlakken met elkaar in verbinding staan. 

De ambities voor de komende drie jaar zijn:

 • het aanbieden van flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten ter voorbereiding op functies in verschillende werkvelden (PO, VO, BO en verder);
 • het doorontwikkelen van diverse vormen van samenwerking: met en in het middenmanagement van de verschillende opleidingen en opleidings-, domein- en Windesheim-overstijgend;
 • bijdragen aan een innovatieve en professionele cultuur met de student centraal en als rode draad begrippen als kwaliteit, waarde(n) en zingeving;
 • met de lerarenopleidingen integraal versterken van ‘Samen Opleiden & Professionaliseren’, in co-creatie met diverse partners in het werkveld;
 • met het bewegingsonderwijs verder ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe samenwerking met de sectoren zowel binnen het domein als binnen Windesheim in de breedte.
Jouw bijdrage

Jouw bijdrage

 • aantoonbare affiniteit en ervaring als eindverantwoordelijk directeur of manager in het veld van bewegen en educatie en/of het hoger onderwijs;
 • een visie op actuele ontwikkelingen in het werkveld en/of ervaring met de transities in het domein van Bewegen en Educatie;
 • bekendheid met de complexiteit van een publieke (onderwijs)organisatie en de hierbij behorende kwaliteitseisen;
 • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, financieel inzicht en communicatief vaardig; • innovatiegerichtheid met oog voor praktische implementatie van beleid en doelstellingen; Windesheim 
 • leiderschap dat zich kenmerkt door ruimte te geven aan professionals en het faciliteren en ondersteunen van ontwikkeling en verandering. Je weet hierbij focus aan te brengen, helderheid te bieden en daadkracht te tonen;
 • samenwerkingsgericht, open staan voor andere meningen en opvattingen, geloof in de kracht van diversiteit en inclusie en hiernaar handelen. Hierdoor verbindingen leggen en in dialoog zijn met collega’s, medewerkers, stakeholders en studenten;
 • een kritisch en verbindend lid van het directieteam van Windesheim;
 • een afgeronde opleiding op minimaal masterniveau.
Persoonlijkheidsprofiel
Windesheim zoekt een stevige inspirerende persoonlijkheid die met lef, empathie en humor leidinggeeft. Iemand die samen met collega’s, studenten en externe partners de opgaven voor het onderwijs, onderzoek en leven lang ontwikkelen weet te concretiseren, kritisch reflecteert en op creatieve manieren bijdraagt aan oplossingsrichtingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Bewegen en Educatie is een domein waar de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en leven lang ontwikkelen uitstekend geborgd is. Het is een domein dat continu aansluiting zoekt bij het werkveld zowel in onderwijs als in onderzoek en leven lang ontwikkelen en dat steeds zoekt naar nieuwe kansen, uitdagingen en mogelijkheden voor haar studenten, onderzoekers en professionals. Dat vraagt van een nieuwe directeur strategisch leiderschap en het vermogen om van buiten naar binnen te kijken.

De nieuwe directeur van het domein Bewegen en Educatie weet collega’s, vanuit een intrinsieke motivatie voor onderwijs, te inspireren om studenten en cursisten het best mogelijke onderwijs te bieden. Je geeft leiding aan een divers en dynamisch domein dat professionals aflevert aan het brede educatieve en bewegingsveld dat zich uitstrekt van het onderwijs naar andere sectoren zoals de zorg. Het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en nieuwe verbindingen staat in deze sectoren op de agenda.

Het voorgaande vraagt van een nieuwe directeur veranderkundige visie, sturen op de meerwaarde van de verbinding tussen Bewegen en Educatie binnen het domein, met de andere domeinen van Windesheim in Zwolle en Almere (Business, media en recht, Gezondheid en Welzijn, Techniek) en bovenal met verschillende partners in de regio, landelijk en internationaal.
Jouw vooruitzicht

Jouw vooruitzicht

Het bruto maandsalaris bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 6.666,- en maximaal € 8.725, - (conform schaal 16, cao hbo). Bij benoeming krijg je een aanbod in de vorm van een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Windesheim biedt daarbij een aantrekkelijk pakket van secundaire voorwaarden als een dertiende maand, volledige reiskostenvergoeding voor OV, verlofregelingen en gratis sporten.

Solliciteer en sluit je aan

Wanneer je belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij je uit te solliciteren via onze
website https://wesselopublicvalue.nl/.

Wij ontvangen je reactie graag zo spoedig mogelijk.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : nader te bepalen
Eerste ronde selectiegesprekken : nader te bepalen
Tweede ronde selectiegesprekken : nader te bepalen

Een assessment en integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure

Contact

Wesselo
Jos Engel, partner
Hanke Scheerder, projectassistent
T 030 275 84 43
E h.scheerder@wesselopublicvalue.nl

Contact